kontakt@insurgency-sandstorm.pl

Best Competitive Frags Compilation

TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION IN “Best competitive frags (Compilation)”

GENERAL PROVISIONS

 1. The giveaway campaign “Best competitive frags (Compilation)” (hereinafter the “Giveaway”) is organised by ISP-GL acting on behalf of Polish Rebel Squad Clan (hereinafter the “Organizer”)
 2. Giveaway will be organised using ISP-GL discord channel room #best-comp-frags (hereinafter the “Discord Channel”)

EVENT PERIOD

 1. The Giveaway will commence from 7th July 2019 8:00 PM CEST and shall conclude at 7th August 2019 8:00 PM CEST (hereinafter the “Event Period”)

PARTICIPATION REQUIREMENTS

 1. Eligible to participate are people residing in the Europe region at the time of participation. Participants who aren’t at least 18 years old are obligated to provide consent of a legal guardian.
 2. An active user account on Discord Channel with linked steam profile (the “Discord Account”) is required to participate.
 3. Participation in the Giveaway is free of charge.

CLIP REQUIREMENTS

 1. Video compilation (hereinafter the “Video Clip”) must contain only actions clipped from competitive mode on official servers of Insurgency Sandstorm game.
 2. Video Clip must contain only actions taken during the Event Period.
 3. Video Clip can be compiled from multiple matches only if all of them meet the requirements described in terms and conditions of participation.
 4. Replay ID of match will be used to confirm that fragment of Video Clip meet requirements.

PARTICIPATING ACTS

 1. Participants can participate in the Giveaway by submitting link to the Video Clip on Discord Channel (#best-comp-frags). Submitting link to the Video Clip is tantamount to consenting to the publication and further use and processing of the Video Clip by the Organizer. 
 2. Each participant can submit only one Video Clip.
 3. By participating, the participant agrees to these terms and conditions of participation. Breaking of the terms and conditions is equivalent to disqualification of the participant.

WINNINGS AND PRIZE NOTIFICATION

 1. Participants can win following items (hereinafter the “Prize”):
  • 1st place: HYPERX Jet Black
  • 2nd place: RAZER ORNATA CHROMA
  • 3rd place: RAZER MAMBA ELITE
 2. The Prize will be given by Jury created from representatives of the Organizer, New World Interactive and ISP players (hereinafter the “Jury”).
 3. The Jury has fourteen (14) days from the end of the Event Period to rate Video Clips and choose winners from ten most rated ones.
 4. The Organizer will notify selected potential winners via Discord Account of the potential winning within two (2) business days from choosing the winner by Jury. The informed potential winner must report to the Organizer within seven (7) days of sending the direct message, stating their first and last name, postal address (street, house number, house number-addon, city, postal code/zip, country, telephone number (including prefix) (including if the consent of the legal representative is required) via the Discord Account to send the prize. The Organizer will send the prize within ten (10) working days after receipt of the response.
 5. If a potential winner does not report back to the Organizer after the notification described under 4) by the Organizer or does not do so with the required information described under 4), the claim of this participant to the prize shall lapse definitively and the Organizer shall be entitled to award the prize again to another participant.
 6. A payout of the prize, the transfer, assignment, or the exchange of the prize is impermissible.
 7. Prizes include free delivery to postal addresses within the Europe region. Any additional transportation costs, customs duties or taxes must be borne by the winner. The winner has to bear the costs of a new delivery, if the first one fails for a reason which the Organizer is not responsible for (e.g. the winner providing an unclear or ambiguous address).
 8. If, for whatever reason, it becomes impossible to send the prize to a winner (e.g. because it was damaged or destroyed before delivery), the Organizer has the right to distribute an economically equivalent prize to the winner instead. The Organizer will not replace any lost or stolen prizes.
 9. The winner is responsible for any tax due as a direct or indirect result of the Competition. The Organizer is not in any way liable for any tax due by the winner.

DATA PROTECTION

 1. When storing and using the participants’ data, the Organizer will comply with the relevant data protection regulations. The Organizer will collect, store and use the personal data provided for the purpose of participation in the Giveaway. The data will only be stored for as long as it is required for the aforementioned purposes. No data will be shared with third parties, unless it is necessary for the execution of the Giveaway or the delivery of the prize (e.g. postal service provider etc.).

MISCELLANEOUS

 1. There are no legal remedies to review the draw of the winner.
 2. The Organizer reserves the right, in its sole discretion, to exclude persons who attempt to manipulate the Giveaway in any way whatsoever, who violate these terms and conditions of participation or who deliberately misuse the Giveaway to annoy, insult, threaten or harass others.
 3. Any determination of invalidity or unenforceability of certain clauses of these terms and conditions of participation shall not affect the validity or enforceability of other clauses. If a winner deliberately provides false information for the purpose of obtaining the prize or his right to participate, the Organizer has the right to reclaim an awarded prize or the corresponding equivalent in cash.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W “Best competitive frags (Compilation)”

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu “Best competitive frags (Compilation)” (zwanego dalej “Konkursem”) jest ISP-GL działający na zlecenie klanu Polish Rebel Squad zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kanału discord ISP-GL w pokoju #best-comp-frags zwanego dalej “Kanałem Discord”

  CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpocznie się 7 Lipca 2019 20:00 CEST i będzie trwał aż do 7 Sierpnia 2019 20:00 CEST (zwane dalej “Okres Konkursu”)

WYMAGANIA UCZESTNICTWA

 1. Do Konkursu dopuszczone są osoby przebywające na terenie Europy w trakcie trwania Konkursu. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są dostarczyć zgodę opiekuna prawnego.
 2. Aktywne konto na serwerze Discord połączone z kontem steam (zwanej dalej “Kontem Discord”).
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

WYMAGANIA KLIPU

 1. Kompilacja wideo (zwana dalej “Klipem Wideo”) musi zawierać wyłącznie akcje z gry w trybie competitive rozgrywanych na oficjalnych serwerach gry Insurgency Sandstorm.
 2. Klip  Wideo musi zawierać wyłącznie akcję wykonane podczas Okresu Konkursu.
 3. Klip Wideo może zawierać fragmenty z kilku rozgrywek meczowych tylko wtedy gdy każdy z nich spełnia wymagania opisane w warunkach uczestnictwa.
 4. ID powtórki meczu będzie użyte w celu potwierdzenia spełnienia wymagań fragmentu Klipu Wideo.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnik może zgłosić się do Konkursu poprzez wklejenie linka z platformy YT do Klipu Wideo na Kanale #best-comp-frags Discord ISP. Przesłanie filmu równoznaczne jest z  wyrażeniem zgody na publikację oraz dalsze wykorzystywanie i przetwarzanie zgłoszonego Klipu Wideo przez Organizatora.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden Klip Wideo.
 3. Uczestnicząc w Konkursie uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w Konkursie. Złamanie warunków uczestnictwa jest równoważne z dyskwalifikacją uczestnika.

NAGRODA I INFORMOWANIE O WYGRANEJ

 1. Uczestnicy mogą wygrać następujące przedmioty (zwane dalej “Nagrodą”):
  • 1 miejsce: HYPERX Jet Black
  • 2 miejsce: RAZER ORNATA CHROMA
  • 3 miejsce: RAZER MAMBA ELITE
 2. Nagroda zostanie przyznana przez Jury utworzone z przedstawicieli Organizatora, New World Interactive oraz graczy ISP (zwanych dalej “Jury”
 3. W ciągu czternastu (14) dni od końca Okresu Konkursu Jury dokona oceny Klipów Wideo oraz wybierze zwycięzcę spośród dziesięciu najwyżej ocenionych.
 4. Organizator poinformuje wybranego potencjalnego zwycięzcę za pośrednictwem Konta Discord o potencjalnej wygranej w terminie dwóch (2) dni roboczych od wybrania zwycięzcy przez Jury. Poinformowany potencjalny zwycięzca musi zgłosić się do Organizatora w ciągu siedmiu (7) dni od wysłania bezpośredniej wiadomości podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy (ulica, numer domu, numer domu, numer miasta, kod pocztowy / kod pocztowy, kraj, numer telefonu (w tym prefiks) (wraz ze zgodą przedstawiciela prawnego, jeśli jest to wymagane) za pośrednictwem Konta Discord w celu wysłania nagrody. Organizator wyśle nagrodę w przeciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania odpowiedzi.
 5. Jeżeli potencjalny zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora po powiadomieniu opisanym w punkcie 4) przez Organizatora lub nie dokona tego z wymaganiami opisanymi w punkcie 4), roszczenie tego uczestnika do nagrody wygasa ostatecznie i Organizator będzie mieć prawo do ponownego przyznania nagrody innemu uczestnikowi.
 6. Wypłata nagrody, przeniesienie, cesja lub wymiana nagrody jest niedopuszczalna.
 7. Nagrody obejmują bezpłatną dostawę na adresy pocztowe w regionie Europy (w zasięgu dostaw sieci Amazon). Wszelkie dodatkowe koszty transportu, cła lub podatki muszą zostać poniesione przez zwycięzcę. Zwycięzca musi ponieść koszty nowej dostawy, o ile pierwsza nie powiedzie się z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. Zwycięzca poda niejasny lub niejednoznaczny adres).
 8. Jeśli z jakiegokolwiek powodu niemożliwe będzie wysłanie nagrody do zwycięzcy (np. Z powodu jej uszkodzenia lub zniszczenia przed dostawą), Organizator ma prawo do przekazania zwycięzcy ekonomicznie równoważnej nagrody. Organizator nie zastąpi żadnych utraconych lub skradzionych nagród.
 9. Zwycięzca jest odpowiedzialny za wszelkie podatki należne jako bezpośredni lub pośredni wynik Konkursu. Organizator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za podatek należny od zwycięzcy.

OCHRONA DANYCH

 1. Podczas przechowywania i korzystania z danych uczestników, Organizator zastosuje się do odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych. Organizator zbierze, przechowa oraz wykorzysta dane osobowe podane w celu uczestnictwa w Konkursie. Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to wymagane dla wyżej wymienionych celów. Żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji Konkursu lub dostarczenia Nagrody (np. Dostawcy usług pocztowych itp.).

RÓŻNE

 1. Nie ma żadnych prawnych środków zaradczych, aby sprawdzić losowanie zwycięzcy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wykluczenia osób, które próbują manipulować Konkursem w jakikolwiek sposób, które naruszają warunki uczestnictwa lub które celowo wykorzystują Konkurs, aby denerwować, obrażać, grozić lub nękać innych.
 3. Jakiekolwiek stwierdzenie nieważności lub niewykonalności niektórych klauzul niniejszych warunków uczestnictwa nie wpływa na ważność lub wykonalność innych klauzul. Jeśli zwycięzca umyślnie poda nieprawdziwe informacje w celu uzyskania nagrody lub prawa do udziału, Organizator ma prawo do odzyskania przyznanej nagrody lub odpowiadającego jej ekwiwalentu w gotówce.